Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

styczeń 1-173

Załączniki

OR.0050.1.2020_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na usługę uzupełnienia 2 modułów ekranów akustycznych zlokalizowanych przy ul. Kościuszki w związku z ich uszkodzeniem (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2.2020_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zawarcia umowy na zakup oraz montaż wiat przystankowych (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.3.2020_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na usługę związaną z założeniem i prowadzeniem konta Miasta Żory na Instagramie, prowadzeniem strony na Facebooku oraz kampanii reklamowych Facebook Ads dla profilu : "Miasto Ż (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.4.2020_GKK w sprawie zawarcia umów z wybranymi Wykonawcami na wykonanie robót geodezyjnych na terenie miasta Żory w 2020 roku (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.5.2020_WPS w sprawie zaakceptowania sprawozdania całościowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej w roku 2019 na podstawie umowy ZSS.2151.9.2019.JK z dnia 2 (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.6.2020_OR w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na sukcesywny zakup paliwa dla Urzędu Miasta Żory na 2020r. (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.7.2020_ZKO w sprawie zawarcia umów na prowadzenie kontroli instalacji spalania paliw stałych tj. indywidualnych kotłów i pieców w zakresie spalnia odpadów (34.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.8.2020_BPKS w sprawie zawarcia umowy z Telewizją TVT Sp. z o.o. na promocję miasta Żory (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.9.2020_WPS w sprawie zawarcia umów dotyczących udzielania porad prawnych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Żorach (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.10.2020_ED w sprawie zfinansowania dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących w mieście Żory (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.11.2020_ED w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków w Żorach (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.12.2020_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zawarcia umowy na usługę związaną z naprawą wiat przystankowych na terenie Gminy Miejskiej Żory w 2020 (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.13.2020_IS w sprawie powierzenia administrowania Parkiem Piaskownia w Żorach (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.14.2020_WPS w sprawie zawarcia umowy z realizatorem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień w roku 2020 (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.15.2020_ZG w sprawie sfinansowania opłaty za świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta Żory (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.16.2020_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na udostępnienie Gminie Miejskiej Żory biletów uprawniających do wstępu na obiekt parku Aquarion w celu realizacji projektu "Bezpłatne poniedziałki dla mieszkańców" w 2020 roku (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.17.2020_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i wykonania nasadzeń zastepczych drzew (27.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.18.2020_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na zakup identyfikacji wizualnej (plików źródłowych) Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej w Żorach (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.19.2020_IS w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na odbieranie, transport i utylizację zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia lub ich części z terenu Gminy Żory w 2020r. (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.20.2020_IS w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zawarcia umowy na utrzymanie studni głębinowych w 2020r. (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.21.2020_WPS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na pokrycie kosztów związanych z realizcją programu profilaktyki zintegrowanej pn. "ARCHIPELAG SKARBÓW" (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0R.0050.23.2020_ZGOK w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na kontynuacje usługi EcoHarmonogram (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.24.2020_BPKS w sprawie udzielenia z budżetu gminy dotacji celowych na rozwój sportu i zawarcia umów z klubami sportowymi, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie (112kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.25.2020_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 euro na usługę wykonania koszulek i smyczy w związku z 28 finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.26.2020_SIR w sprawie zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia punktu "Przystanek Praca" (20.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.27.2020_ZKO w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na wykonanie usługi badań laboratoryjnych odpadów paleniskowych (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.28.2020_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia zabezpieczenia podbudowy drogi ul. Biesiadnej w Żorach (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.29.2020_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 30.000 euro na wykonanie rozgałęźnika do ładowania telefonów komórkowych (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.30.2020_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 30.000 euro na realizację filmów promocyjnych związanych z wręczeniem nagrody miejskiej "Phoenix Sariensis 2020" (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.31.2020_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na druk biuletynu "Kurier Żorski" w 2020 roku (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.32.2020_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na kolportaż maksymalnie 10 wydań biuletynu informacyjnego "Kurier Żorski" do mieszkańców miasta Żory w 2020 roku (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.33.2020_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na skład biuletynu "Kurier Żorski" w 2020 roku (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.34.2020_BPKS w sprawie zawarcia umowy na zapewnienie oprawy muzycznej gali wręczenia nagród miejskich Phoenix Sariensis 2020 przez Tymona Tymańskiego (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.35.2020_OR w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na mycie samochodów służbowych oraz wymianę i serwis opon w samochodach służbowych Urzedu Miasta Żory na 2020r. (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.36.2020_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (20.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.37.2020_SM w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości (16.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.38.2020_SM w sprawie zawarcia z rzeczoznawcami majątkowymi umów na sporządzenie operatów szacunkowych w 2020 roku (105kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.39.2020_IMI w sprawie sfinansowania kosztów przekroczeń obmiarowych związanych z utwardzeniem tłuczniem kamiennym ul. Spichlerzowej, ul. Wakacyjnej i ul. Glinianej w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa i utwardzenie dróg gminnych - etap II (27.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.40.2020_FB w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta Żory (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.41.2020_FB w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2020 (508.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.42.2020_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i przyjęcia rozliczenia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.43.2020_ZK w sprawie planu kontroli na 2020 rok (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.44.2020_ZK w sprawie planu kontroli dotacji na 2020 rok (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.45.2020_ED w sprawie sfinansowania dotacji dla przedszkoli szkół i placówek niepublicznych miasta Żory (78.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.46.2020_SM w sprawie zmiany regulaminu powoływania, wynagradzania biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz sporządzania operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Żory przyjętego zarządzeniem Prezy (69.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.47.2020_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Prowadzenie drużyn senior (24.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.48.2020_IMI w sprawie zapłaty za pobieranie opłaty targowej w grudniu 2019 r. przez Zakłady Techniki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.49.2020_BRM w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert Nr: 5/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 oraz zawarcia z wybranym oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizacj (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.50.2020_ZGOK w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na świadczenie usługi odbioru, przetransportowania i przekazania do unieszkodliwienia nieużytecznych środków farmaceutycznych (przeterminowanych lub zbędnych l (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.51.2020_ED w sprawie sfinansowania porozumienia udostępnienia lokalu dla MOZ NSZZ "Solidarność" POiW (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.52.2020_BPKS w sprawie zamówienia usługi cateringowej związanej z organizacja gali wręczenia nagród miejskich "Phoenix Sariensis" (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.53.2020_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na usługi z zakresu obsługi technicznej i pozycjonowania miejskich stron internetowych oraz obsługi technicznej ekranów informacyjnych w Centrum Przesiadkowym (27.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.54.2020_IMI w sprawie zyrażenia zgody na udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcie umowy na utrzymanie małej architektury na terenie miasta Żory w 2020r. (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.55.2020_ZK w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez Zespół Kontroli Urzędu Miasta w Żorach (313.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.56.2020_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.57.2020_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (58.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.58.2020_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (61.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.58A.2020_BPKS w sprawie wydłużenia terminu zgłoszenia kandydatów na nagrody Phoenix Sariensis 2020 (17.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.59.2020_IMI w sprawie sfinansowania kosztów przekroczeń obmiarowych związanych z budową i uwardzeniem dróg gminnych w Żorach - etap IV. Część 1 - Nawierzchnie z kostki brukowej (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.60.2020_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 7/2020 na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakrsie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020 (461.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.61.2020_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 8/2020 na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, jak r (471.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.62.2020_SIR w sprawie uiszczenia składki członkowskiej za 2020 rok (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.63.2020_SIR w sprawie uiszczenia składki członkowskiej za 2020 rok (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.64.2020_SIR w sprawie uiszczenia składki członkowskiej za 2020 rok (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.65.2020_ZI w sprawie zatwierdzenia wyboru nakorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia do 30.000 euro i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.66.2020_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności nieruchomości położonych w Żorach w rejonie ulicy Kresowej, Lubuskiej i Wielkopolskiej (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.67.2020_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.68.2020_SM w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. w Żorach w wysokości 500 000,00 zł (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.69.2020_SM w sprawie wydzierżawienia części działku numer 590/32 pod dwa stanowiska postojowe (41.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.70.2020_SM w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.71.2020_WPS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zlecenie biegłym wykonania opinii w zakresie uzależnień (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.72.2020_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Młodzieżowego Klubu Sportowego Żory z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.73.2020_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia zwykłego "Nie, możliwe !" z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.74.2020_OR w sprawie pokrycia kosztów postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.75.2020_BPKS w sprawie zawarcia umowy na zapewnienie pokazu artystycznego "LIGHTSHOW" w wykonaniu Teatru Ognia Los Fuegos podczas gali wręczenia nagród Phoenix Sariensis 2020 (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.76.2020_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.77.2020_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 1115/2 i 1116/2 (41.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.78.2020_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 1276/36 i 1277/36 (40.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.79.2020_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.80.2020_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla zadania pt.: "Adaptacja budynku dawnego spichlerza na sale wystawiennicze" wraz z u (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.81.2020_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartosci do 30.000 euro i zlecenia przeprowadzenia badań laboratoryjnych nośności murów budynku byłego placu zlokalizowanego przy ul. Zamkowej w Żorach w Dzielnicy Baranowice (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.82.2020_ED w sprawie przyznania stypendiów sportowych na 2020 rok dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie (88.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.83.2020_SIR w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.1969.2019 z dnia 14.11.2019r. (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.84.2020_FB w sprawie stosowania prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży w rozliczeniach podatku od towarów i usług w Urzędzie Gminy Miejskiej Żory (225.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.85.2020_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (62.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.86.2020_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2020r. (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.87.2020_FB w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta nr OR.0050.1970.2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Żory (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.88.2020_FB w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia wykonania usługi doradztwa podatkowego dotyczącego bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.89.2020_SM w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach ul. Okrężna 5 w wysokości 2 231 000,00 zł (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.90.2020_ED w sprawie ustalenia kwot dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, działajacych na terenie miasta Żory (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.91.2020_IMI w sprawie zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. na dostarczenie wody do poidełka miejskiego zlokalizowanego w osiedlu Korfantego na działce nr 2843/77 (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.92.2020_ZGOK w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na usługę podstawienia, wymiany lub zwożenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 240 l, 1,5 m3 oraz 2,5 m3, elem wyposażenia placyków gospodarczych zabudowy (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.93.2020_IS w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na utrzymywanie systemu monitorowania jakości powietrza w 2020r. (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.94.2020_IS w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro na wykonanie usługi transportu i przyjmowania zwierząt dziko żyjących i egzotycznych z terenu Gminy Żory (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.95.2020_SM w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory, położonej w Żorach, rejon ul. Bankowej (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.96.2020_SIR w sprawie uiszczenia składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "ENERGIE CITES" za 2020 rok (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.97.2020_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2020r. (49.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.98.2020_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (58.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.99.2020_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na wykonanie badań napełnienia pojazdów Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.100.2020_BPKS w sprawie zawarcia umów na wynajem i obsługę sprzętu multimedialnego oraz oświetleniowego w ramach gali wręczenia nagród miejskich "Phoenix Sarensis" w dniu 7.02.2020r. (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.101.2020_BPKS w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej "Eventyr" wsparcia z budżetu gminy w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji miasta Żory pn.: "6 Rajd Wilczy" (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.102.2020_IS w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetragu nieograniczonym na realizację usługi w zakresie utrzymania drzewostanu na terenie gminy miejskiej Żory w 2020r. - etap I (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.103.2020_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Fundacji "TEANO" z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.103A.2020_BRM w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 6/2020 na zlecenie realizacji zadań publicznych miasta w roku 2020 (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.104.2020_ZG w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 euro na sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego systemu kopertującego (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.105.2020_GKK w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro oraz zawarcia umowy na nadzór autorski nad oprogramowaniem GEO-INFO w Urzędzie Miasta Żory (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.106.2020_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na usługę promocyjną (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.107.2020_WPS w sprawie zaakceptowania sprawozdania z wykonania II części zadania stanowiącego jednocześnie rozliczenie końcowe i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej w roku 2019 n (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.108.2020_ED w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzenia elektronicznego postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli oraz kl (91.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.109.2020_SM w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości (17.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.110.2020_SM w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.111.2020_SM w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości (17.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.112.2020_SM w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat części działki numer 1340/58 i 3199/45 położonej przy ul. Bocznej (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.113.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej oraz Urzędu Miasta Żory na 2020r. (52.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.114.2020_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.115.2020_BRM w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na usługę w zakresie transmisji obrad Rady Miasta Żory oraz archiwizacji nagrań (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.115A.2020_BRM w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert Nr 6/2020 na realizację w roku 2020 zadań publicznych miasta w zakresie ochrony i promocji zdrowia (24.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.116.2020_OR w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na sukcesywną dostawę środków czystości dla Urzędu Miasta Żory na 2020r. (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.117.2020_IM w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na realizację usługi w zakresie utrzymania drzewostanu na terenach gminy miejskiej Żory w 2020r. - etap II (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.118.2020_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie flagi miasta Żory (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.119.2020_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia aktualizacji mapy do celów projektowych dla planowania budowy drogi wylotowej w kierunku Jastrzębia-Zdroju od skrzyżowania z ul. Towarową do skrzyżowania z ul. Gajow (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.120.2020_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i przyjęcia rozliczenia Towarzystwa Miłosników Miasta Żory z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.121.2020_OR w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Żory na 2020r. (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.122.2020_IMI w sprawie zawarcia umowy na kompleksowe utrzymanie w 2020 roku placów zabaw, będących w administrowaniu Gminy Miejskiej Żory (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.123.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020r. (115kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.124.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2020r. (92kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.125.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020r. (116.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.126.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2020r. (46.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.127.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020r. (98.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.128.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2020r. (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.129.2020_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie awaryjnego zasilania instalacji oświetlenia ulicznego przy ul. Bocznej w Żorach (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.130.2020_SO w sprawie udzielenia zamówienia o wartosci do 30.000 euro i zlecenia dokonania wyceny pojazdu, który został usunięty z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, a obecnie stanowi własność Gminy Miejskiej Żory (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.131.2020_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zlecenia awaryjnych remontów brukarskich (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.132.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2020r. (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.133.2020_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na usługę promocyjną podczas wystawy w Architektur Galerie Berlin w Berlinie (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.134.2020_ED w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zawarcia umowy na udostępnienie programu eplacówka.pl (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.135.2020_ZZE w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę paliwa gazowego dla placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych w Gminie Miejskiej Żory (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.136.2020_IMI w sprawie zawarcia umowy z Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja budynku Centrum opiekuńczo-mieszklanego przy ul. Piastów Górnośląskich (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.137.2020_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie ramek na tablice rejestracyjne (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.138.2020_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie kubków JOY (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.139.2020_IMI w sprawie oddania w najem Gminie Miejskiej Żory hali znajdującej się w Żorach przy ul. Owocowej na dziełce 1920/118, 4200/118 oraz 1181/78 (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.140.2020_WPS w sprawie pokrycia wydatków związanych z dofinansowaniem z budżetu Miasta Żory w 2020 r. działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.141.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020r. (97.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.142.2020_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta oraz placówek oświatowych na 2020r. (116.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.143.2020_IMI w sprawie zawarcia porozumienia nr 1 do umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wg procedury ZRID na budowę drogi wylotowej w kierunku Jastrzębia-Zdroju od skrzyżowania z ul. Towarową do skrzyżowania z ul. G (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.144.2020_SM w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości gruntowych zlokalizowanych pomiędzy ulicą Północną a Kradziejówką (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.145.2020_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Żorach przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Żory (75.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.146.2020_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Żorach (56.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.147.2020_SM w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Żorach przy ul. Przemysłowej i przy ul. Wspólnej (145.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.148.2020_SM w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na grunt zabudowany garażem samochodowym (41.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.149.2020_SM w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat części działki numer 1898/95 zabudowanej garażem samochodowym (41.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.150.2020_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawacia umowy na udostępnienie systemu vEdukacja Nabór w zakresie aplikacji: Przedszkola (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.151.2020_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na udostępnienie systemu vEdukacja Nabór w zakresie aplikacji: Szkoły ponadgimnazjalne (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.152.2020_GKK w sprawie pokrycia kosztów związanych z bieżącym wykonywaniem wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (17.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.153.2020_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wydzierżawienie nieruchomości (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.154.2020_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.155.2020_SM w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości opisanej w księdze wieczystej (16.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.156.2020_ZBM w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych w ramach programu "Z przyszłością w Żorach" (38.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.157.2020_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.158.2020_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro oraz zawarcia umowy na dostawę i montaż progów zwalniających wyspowych typu "Quartet" (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.159.2020_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro oraz zawarcia umowy na zabudowę bariery drogowej stalowej U-14a na ul. Rybnej w Żorach (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.160.2020_IMI w sprawie pokrycia kosztów związanych z zakupem wyrysów map zasadniczych w formie cyfrowej oraz uzyskanie uzgodnień branżowych koniecznych do wykonywania koncepcji i projektów budowanych (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.161.2020_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2020r. (47.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.162.2020_BRM w sprawie zaakceptowanie sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Żorskiego Towarzystawa Kulturalnego "KONTRAPUNKT" z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.163.2020_IMI w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory Nr OR.0151-285/06 z dnia 05.06.2006r. (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.164.2020_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.165.2020_IMI w sprawie zawarcia umowy z PWiK Żory w sprawie przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żorach (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.166.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020r. (96.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.167.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2020r. (64.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.168.2020_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2020r. (111.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.169.2020_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej oraz Urzędu Miasta Żory na 2020r. (96.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.171.2020_FB w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Nr 223/XV/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2020r. (124.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.172.2020_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 9/2020 na zlecenie realizacji w roku 2020 zadań publicznych miasta (482.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.173.2020_WPS w sprawie zaakceptowania sprawozdania całościowego oraz z wykonania II części zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej w roku 2019 z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie umowy ZSS.2151.13.2016.KW z (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Dzięgielewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Dzięgielewska
Data wprowadzenia:2020-01-14 11:10:40
Opublikował:Dorota Dzięgielewska
Data publikacji:2020-01-14 11:11:48
Ostatnia zmiana:2020-02-06 12:39:16
Ilość wyświetleń:655

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij